top of page
11_Artboard 1_edited.png
2-01.jpg

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการท่าเรือแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้ามา FAT ตู้ Unit Sub Station

ก่อนส่งมอบสินค้า วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565

S__29311037_edited.jpg

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2565 ณ จังหวัด ราชบุรี

กิจกรรมท่อง้ที่ยวประจำปี บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จำกัด ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม ถึง

30 มกราคม 2565 ณ จังหวัดราชบุรี

bottom of page